ES flag GR flag SK flag EN flag

NAŠA MISIA

Hlavnými cieľmi projektu VISION je posilnenie excelentného onkologického výskumu a zavádzanie inovačných technológií na Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcii (BMC SAV, v. v. i.). Úzka spolupráca so štyrmi poprednými európskymi výskumnými inštitúciami zvýši dôveryhodnosť, konkurencieschopnosť a zviditeľní BMC SAV, v. v. i. v európskom výskumnom priestore. Projekt prispeje k odstráneniu existujúcich medzier v onkologickom výskume a posilní možnosť včasnej diagnostiky nádorov tráviaceho traktu s využitím nových inovatívnych prístupov. Okrem vedeckého prínosu spolupráca prispeje k odhaleniu faktorov, ktoré sú príčinou extrémne vysokého výskytu rakoviny hrubého čreva a pankreasu na Slovensku.

Ciele

 • posilniť vedeckú excelentnosť vo výskume zhubných nádorov tráviaceho traktu
 • zvýšiť úspešnosť v získavaní európskych a medzinárodných projektov
 • zatraktívniť onkologický výskum pre mladých
 • hľadať nové prístupy v onkologickom výskume
 • podporovať tvorivosť a rozvoj nových možností v oblasti včasnej diagnostiky a liečby
 • prenášať najmodernejšie vedecké poznatky za hranicu profesionálnej komunity
 • budovať spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni
 • zjednocovať lekárov, vedcov a pacientske organizácie v záujme zlepšenia liečebných postupov 
 • zlepšiť povedomie verejnosti o potrebe výskumu a prevencie
 • zlepšiť povedomie verejnosti o potrebe výskumu a prevencie

Viac informácií o projekte VISION nájdete vo videudownload

 

Štruktúra projektu

Projekt VISION tvorí 5 pracovných balíkov.

 1. Manažment
  Hlavným cieľom je zabezpečiť účinnú a transparentnú koordináciu a riadenie projektu a naplnenie zmluvných záväzkov voči Európskej komisii, ktorá projekt financuje.
 2. Vedecká excelentnosť v oblasti výskumu a liečby nádorov tráviaceho traktu
  Hlavným cieľom je zvýšiť dôveryhodnosť, konkurencieschopnosť a postavenie BMC SAV, v. v. i. na medzinárodnej a národnej úrovni. Úzka spolupráca s európskymi partnermi prispeje k zvýšeniu úspešnosti v získavaní medzinárodných projektov, zlepšeniu kvality výskumu a prenosu získaných poznatkov do klinickej praxe.
 3. Osvojenie si moderných technológií a nových zručností
  Tento pracovný balík je zameraný najmä na mladých začínajúcich výskumných pracovníkov. Jeho náplňou je prenos poznatkov, získavanie praktických zručností v používaní špičkových technológií a inovácií v oblasti nanobiotechnológie.
 4. Prekonávanie bariér medzi výskumom a klinickou praxou
  Cieľom je vybudovanie aktívnej siete medzi relevantnými výskumnými a klinickými inštitúciami, lekárskymi fakultami, mimovládnymi organizáciami a pacientskými organizáciami. Šírenie osvety a aktivity pre laickú verejnosť prispejú k zvýšeniu povedomia o dôležitosti výskumu, vzdelávania a prevencie.
 5. Etika
  Hlavným cieľom je zabezpečiť dodržiavanie „etických požiadaviek“, ktoré sú prioritou pri biomedicínskom výskume.

 

 

Vedecký poradný výbor

 

Prof. Nuria Malats (Genetic and Molecular Epidemiology Group, Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Španielsko)

Prof. Stefano Bonassi (Hygiene and Preventive Medicine, San Raffaele University, Rím, Taliansko)

Prof. Andrew Collins (University of Oslo, Institute of Basic Medical Science, Oslo, Nórsko)

Prof. Victor Puntes (Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology, Barcelona, Španielsko)

 

 

Riadiaci výbor

 

Dr. Julie Earl (Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Španielsko)

Dr. Agapi Kataki (University of Athen, Atény, Grécko)

doc. Maria Dusinska(Norwegian Institute for Air Research, Kjeller, Nórsko)

Dr. Yvonne Lydia Kohl (Institute for Biomedical Engineering, FhG, Saarbrücken, Nemecko)

Dr. Alena Gabelova (Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Bratislava, Slovensko)

Dr. Bozena Smolkova (Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Bratislava, Slovensko)