ES flag GR flag SK flag EN flag

PARTNERI

BIOMEDICINSKE CENTRUM SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED, VEREJNA VYSKUMNA INSTITUCIA

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (BMC SAV, v. v. i.) je v súčasnosti najväčšia slovenská inštitúcia (>400 zamestnancov), ktorá sa venuje základnému a aplikovanému biomedicínskemu výskumu. BMC SAV, v. v. i. oficiálne vzniklo 1. Januára 2016 zlúčením 4 pôvodne nezávislých vedeckých organizácií: Ústavu experimentálnej endokrinológie, Ústavu experimentálnej onkológie, Virologického ústavu a Ústavu klinického a translačného výskumu. Prvého januára 2018 sa pripojil aj Ústav neurobiológie SAV. Tieto ústavy v súčasnosti tvoria základné organizačné jednotky. Základnou misiou výskumného centra je posilnenie vedeckej excelentnosti, interdisciplinárny prístup a podpora inovačných možností za účelom prehĺbenia poznatkov o ľudských ochoreniach, prenosu poznatkov do klinickej praxe a účinnejšieho využitia poznatkov v prospech pacientov a celej spoločnosti. Výskum BMC SAV, v. v. i. je zameraný na pochopenie metabolických, neuroendokrinných, autoimunitných a kardiovaskulárnych ochorení, onkologických ochorení a infekcií so zreteľom na ich vzájomné možné interakcie, ak sa vyskytujú v organizme súčasne. BMC SAV, v. v. i. sa zameriava na pacientov, ktorí sú v štádiu diagnostiky alebo liečby. Táto inštitúcia sa taktiež podieľa na výchove doktorandov a pôsobí ako akreditované extrené školiace pracovisko v rôznych vedných odboroch.

Ústav experimentálnej onkológie predstavuje jedinečnú výskumnú organizáciu na Slovensku, ktorá zastrešuje širokú oblasť onkologického výskumu, od základného až po translačný. Výskumné aktivity sú zamerané na aktuálne oblasti, ktoré majú dopad na pochopenie mechanizmov vzniku zhubných nádorov, ich prevenciu a diagnostiku, prípadne aj liečbu. Neoddeliteľnou súčasťou výskumu je epigenetika ako aj nanobiológia/nanomedicína.

www.biomedcentrum.sav.sk

 

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

Fraunhofer inštitút (FhG) je vedúcou organizáciou pre aplikovaný výskum v Európe. Jej výskumné aktivity sa realizujú v 72 ústavoch a výskumných oddeleniach, ktoré sú lokalizované po celom Nemecku. FhG zamestnáva viac ako 26 600 zamestnancov, ktorí pracujú s ročným rozpočtom na výskum v celkovej výške viac ako 2,5 miliardy EUR.

Fraunhofer inštitút pre biomedicínske inžinierstvo IBMT pôsobí ako inštitúcia na vývoj zariadení a technológií pre biomedicínsky výskum. Individuálne výskumné projekty sú zamerané na oblasť biomedicínskeho inžinierstva, lekárskej biotechnológie, biohybridnej technológie, bioprocesov a bioanalytiky, nanotechnológie, ultrazvukovej technológie, biomedicínskych mikrosystémov, zdravotných informačných systémov, terapeutík, ako aj laboratórnej automatizácie vrátane riadenia procesov in-line / on-line.

www.ibmt.fraunhofer.de

 

SERVICIO MADRILENO DE SALUD

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) je administratívna a manažérska jednotka, ktorá zastrešuje každú verejnú nemocnicu a iné verejné zdravotné strediská v regionálnom zdravotnom systéme v Madride. Nemocnica Universitario Ramón y Cajal (HURYC), univerzitná nemocnica s 1000 lôžkami bola založená v roku 1977 a je pridružená k Universidad de Alcalá de Henares. Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých liečebných a chirurgických špecializáciách. HURYC má taktiež oddelenie pre výskum a rozsiahlu výskumnú infraštruktúru. Tento výskumný ústav (IRYCIS) tvoria základné, translačné a klinické výskumné oddelenia so všetkými potrebnými infraštruktúrami na realizáciu klinických skúšok fázy I až IV vrátane kompletného laboratórneho a zobrazovacieho zariadenia a etickej komisie. IRYCIS je na prvom mieste v Madride a na treťom v Španielsku čo sa týka objemu vedeckých výstupov v oblasti biomedicínskeho výskumu. Organizácia spolupracuje s viac ako 50 medzinárodne uznávanými klinickými centrami vo svete. IRYCIS tvorí 37 výskumných skupín, ktoré sú zamerané na 5 vedných oblastí (neurovedy; mikrobiológia , imunológia a infekcie; chronické ochorenia a zhubné nádory; epidemiológia a zdravotnícke technológie; kardiometabolizmus a systémová patológia) a mnohí iní nezávislí vedci z oblasti klinickej praxe. IRYCIS každoročne publikuje takmer 800 vedeckých článkov a aplikuje na 250 nových projektov a klinických skúšok. Výsledkom je viac ako 70 inovačných projektov a 23 patentov.

www.irycis.org/irycis_presentacion.htm

 

ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON

Prvá klinika propaedeutickej chirurgie na Lekárskej fakulte Národnej a Kapodistrian univerzity v Aténach (NKUA) bola založená v roku 1922. Od roku 1943 pôsobí vo Všeobecnej nemocnici „Hippokration“ v Aténach a skladá sa zo šestnástich úsekov vrátane Jednotky pre prsník, Jednotky pre pečeň a pankreas, Jednotky pre horný a dolný gastrointestinálny trakt, Jednotky intenzívnej starostlivosti a Laboratória experimentálnej chirurgie.

Prvú kliniku tvorí sieť vysokošpecializovaných klinikov, ktorí pracujú s modernými technológiami, a vedcov zameraných na základný a translačný výskum. Klinika je zameraná na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na vysokej úrovni a podporu vedeckej excelentnosti. Prvá klinika propaedeutickej chirurgie je zodpovedná za akademické a klinické vzdelávanie vo všeobecnej chirurgii pre študentov Národnej a Kapodistrian univerzity v Aténach a všetkých chirurgov.

Lekári a vedci zameraní na klinický a translačný výskum spolupracujú na národnej a medzinárodnej úrovni s farmaceutickými spoločnosťami a výskumnými ústavmi, s cieľom zaručiť prenos kvalitných, originálnych a inovačných výsledkov do klinickej praxe. Jednotlivé úseky každoročne organizujú vedecké podujatia/konferencie. Významné osobnosti v oblasti klinického výskumu pripravujú prehľadné prednášky a prezentácie o inovačných novinkách v oblasti onkologickej chirurgie pre absolventov vysokoškolského štúdia za účelom optimalizovať liečbu a zlepšiť prognózu pacientov.

www.uoa.gr

 

NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING STIFTELSE

NILU je nezávislá, nezisková výskumná organizácia, ktorá patrí k popredným európskym inštitúciám zameraných na životné prostredie a výskum klímy. Organizácia má excelentné postavenie čo sa týka účasti a koordinácie národných a medzinárodných projektov. Bola zapojená do riešenia 41 projektov 7. Rámcového programu (okolo 12 miliónov Eur) a 15 projektov programu H2020, vrátane jedného ERC grantu. Jej laboratóriá patria medzi najpokročilejšie v Európe a realizujú množstvo EN/ISO/IEC 17025 akreditovaných anorganických a organických analýz. Toxikologický výskum na NILU sa realizuje v Laboratóriu pre zdravotné účinky (HEL), ktoré je certifikované pre Správnu laboratórnu prax (GLP) v oblasti in vitro toxikológie, genetickej toxikológie a nanotoxikológie a patrí medzi popredné pracoviská v Európe. Ďalšími oblasťami výskumu tohto laboratória sú karcinogenicita in vitro, epigenetika, pokročilé in vitro modely, odhad rizika a regulačné aspekty využitia nanomateriálov a znečisťujúcich látok, vysokovýkonný prístup k testovaniu toxicity, inteligentná stratégia testovania a dráhy nepriaznivých účinkov.

NILU poskytuje odborné znalosti v rôznych výboroch, má členov v ISO komisii pre normy v Nórsku a je členom vedeckého výboru EÚ pre bezpečnosť spotrebiteľa (SCCS). Na národnej úrovni má HEL člena v expertnej skupine pre toxikológiu a výskum v oblasti bezpečnosti nanomateriálov.

NILU tiež pôsobí ako národný koordinátor pre nano-bezpečnosť v Nórsku, organizuje workshopy o nano-bezpečnosti a komunikuje s rôznymi zainteresovanými stranami a médiami. Je koordinátorom veľkého európskeho projektu H2020 RiskGONE pre riadenie vedeckých rizík v oblasti nanotechnológií a líder pre disemináciu výsledkov v projekte H2020 NanoSolveIT.

www.nilu.no